Selskapslokaler på Sørumsand

Vedtekter for SørumFestivalen

sist revidert 10.05.2016


§ 1 Navn og formål
SørumFestivalen har som formÃ¥l Ã¥ arrangere kulturfestival i Sørum kommune. 

§ 2 Medlemmer
Alle lag og foreninger i Sørum som arbeider med kultur, kan bli medlemmer i SørumFestivalen og har rett til Ã¥ møte pÃ¥ Ã¥rsmøtet. 

§ 3 Medlemskontingent
Medlemskontingenten i SørumFestivalen fastsettes av årsmøtet. Kontingenten forfaller til betaling 2. kvartal hvert år.

§ 4 Økonomi
SørumFestivalen baserer sin virksomhet pÃ¥ kommunale bidrag og garantier i tillegg til arrangements- og sponsorinntekter. 

§ 5 Styre
Styret i SørumFestivalen består av inntil 9 medlemmer som representerer frivillige lag og foreninger som deltar i festivalen. Sørum Kulturforum skal foreslå fem kandidater til styret. En av disse skal være kandidat som styreleder. Ved behov for spesielle ressurser kan styret utvides med en person, med samme funksjonstid som sittende styre. For øvrig konstituerer styret seg selv.
De valgte styremedlemmenes funksjonstid er to år, leder velges for ett år om gangen.

§ 6 Styrets oppgaver
Styret har ansvar for at SørumFestivalen gjennomføres på en forsvarlig måte. I dette ligger også inngåelse av avtaler med artister og andre leverandører. Styret skal behandle og godkjenne festivalprogram, sette opp budsjett for festivalen, påse at regnskap for festivalen føres på en forsvarlig måte. Det føres protokoll fra styrets møter.

§ 7 Årsmøte
Ordinært Ã¥rsmøte i SørumFestivalen avholdes innen utgangen av mai hvert Ã¥r. PÃ¥ Ã¥rsmøtet har hver medlemsorganisasjon rett til en delegat. Medlemsorganisasjonene kan sende flere representanter som observatører med talerett. 
Innkalling til Ã¥rsmøtet sendes alle medlemmene skriftlig fire – 4 - uker før møtet holdes. 

Ordinært årsmøte behandler:
Godkjenning av innkalling

1. Valg av ordstyrer
2. Valg av møtesekretær
3. Valg av to protokollunderskrivere
4. Styrets beretning 
5. Foreløpig regnskap fremlegges
6. Fastsettelse av kontingent
7. Fullmakt til styret for å fastsette budsjett for kommende festival
8. Innkomne forslag
9. Valg av styreleder
10. Valg av øvrige styremedlemmer
11. Opplysning om oppnevnt revisor
12. Valg av tre medlemmer til valgkomité 

Forslag, herunder forslag om vedtektsendringer, som ønskes behandlet pÃ¥ det ordinære Ã¥rsmøte, skal være styret i hende senest 3 uker innen Ã¥rsmøtet. Medlemmer som stÃ¥r til rest med kontingent, har ikke stemmerett pÃ¥ Ã¥rsmøtet. 
Hver møtende medlemsorganisasjon har en stemme.
Beslutninger på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Unntatt er vedtektsendringer, se § 10.
Avstemminger skjer ved håndsopprekning med mindre det forlanges skriftlig avstemming. Ved personvalg skal det foretas skriftlig avstemming dersom det foreligger mer enn ett forslag.
Det føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen sendes alle medlemmene.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når Sørum Kulturforum eller 2/3 av medlemmene krever det eller styret finner det nødvendig. Skriftlig innkalling skal skje med 14 dagers varsel. Bare saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles.

§ 9 Revisjon
Regnskapet revideres av oppnevnt revisor.

§ 10 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært årsmøte når minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer er til stede. Hvis årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, skal styret skriftlig innkalle til nytt ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel. Hvis 2/3 av de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer på det ekstraordinære årsmøte er for forslaget, er dette vedtatt, uansett hvor mange medlemmer som er møtt til det ekstraordinære årsmøte.

§ 11 Oppløsning av SørumFestivalen
Oppløsning av SørumFestivalen kan bare finne sted etter behandling på to påfølgende årsmøter, hvorav ett ordinært. For å fatte gyldig beslutning, kreves minst 3/4 flertall ved begge behandlinger. Ved oppløsning tilfaller festivalens aktiva Sørum Kulturforum.